VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je ELDAVÍDO, s.r.o, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 06678173 (NEplátce DPH) spisová značka C 286862 vedená u Městského soudu v Praze.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmětem koupě je prodej fyzického zboží, hudebních skladeb, videí, on-line kurzů, živých kurzů, webinářů a e-booků kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.ZpevTicha.cz.

1.3 Předmět koupě (on-line produkt) je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. Prodávající se zavazuje umožnit přístup do členské sekce  on-line produktu minimálně 24 měsíců od jeho koupě. 

  1. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.ZpevTicha.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.ZpevTicha.cz, anebo emailem či telefonicky.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.ZpevTicha.cz subjektu ELDAVÍDO, s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

  1. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky na webové adrese https://www.ZpevTicha.cz najde kupující všechny ceny produktu.

3.2 Faktura: Při vyplnění a odeslání objednávky obdrží kupující na email shrnutí jeho objednávky včetně platebních údajů a zálohovou fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající ELDAVÍDO, s.r.o. NENÍ plátcem daně z přidané hodnoty. Je identifikovanou osobou.

3.3 Možnosti plateb:

Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu (předplatba), případně platební kartou či v hotovosti (v případě vestavby EasyCamper pouze bankovním převodem). Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

3.4 Forma platby:

Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.

3.5 Bonusy a dárky

Všechny bonusy a dárky, na které má kupující nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

  1. Odpovědnost

4.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu (pro on-line produkty) je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  1. Ochrana údajů

5.1 Prohlášení prodávajícího: ELDAVÍDO, s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

5.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

5.3 Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů (oprávněný zájem prodávajícího).

  1. Podmínky vrácení

6.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dní od objednání zboží nebo služby. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: davido@zpevticha.cz zasláním prohlášení, že kupující od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně. Kupující se zavazuje potvrdit přijetí opravného daňového dokladu (vyžaduje zákon) – postačí prohlášení o jeho přijetí emailem. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy, v reálu však obratem po potvrzení přijetí opravného daňového dokladu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. 

6.2. Vrácení zboží: Kupující je povinen na vlastní náklady doručit (vrátit) zboží v neporučeném stavu na adresu dle předchozí domluvy s prodávajícím. Teprve po jeho zkontrolování prodávajícím a shledání, že je zboží kompletní a zcela bez vad, je možno přistoupit k vrácení peněz.

       7. Záruční doba

7.1. Záruční doba na fyzické produkty je 24 měsíců.
 
       8. Zodpovědnost kupujícího
8.1. Kupující je plně zodpovědný za správné a bezpečné použití předmětu koupě. Kupující souhlasí, že veškerá rizika spojená s použitím předmětu koupě nesouvisí s prodávajícím, a prodávající neodpovídá za žádné ztráty, škody nebo úrazy, které by mohly vzniknout v souvislosti s použitím předmětu koupě. Kupující je povinen dodržovat veškeré platné předpisy a bezpečnostní opatření týkající se používání produktu. Veškeré předměty koupě kupující používá dle svého vlastního uvážení a zcela na vlastní riziko. Jakékoliv použití předmětu koupě, úspěchy či neúspěchy a rizika z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor/prodávající za ně nenese žádnou právní odpovědnost. 
 

       9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.ZpevTicha.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. ELDAVÍDO, s.r.o. si vyhrazují právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.ZpevTicha.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.